Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5433 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Ooferta pública d'ocupació per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4994 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Informació pública de l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal de cementiris i el projecte de reglament
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3691 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3514 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de dos agents cívics
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2459 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2453 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal úm.3.2, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 27-0 Edicte: 786 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3.2, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11279 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 240-0 Edicte: 10413 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10030 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2022