Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10935 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació inicial i exposició al públic d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10928 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d' aprovació provisional de creació i regulació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10913 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'exposició pública del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10881 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10531 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9173 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9169 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació provisional de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7359 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'un operari de manteniment, mitjançant el sistema de concurs oposició, i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5919 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació inicial de l'inventari de camins públics
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5892 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017