Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 91-0 Edicte: 2723 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del projecte tècnic simplificat de portada d'aigua potable des de la xarxa pública fins al veïnat de la Seca de Canet d'Adri
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 812 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/va i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 732 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovacio definitiva d'un projecte d'obra
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 682 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del Projecte executiu sobre les franges perimetrals de prevenció
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 26 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal any 2020
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9539 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9493 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9356 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 224-0 Edicte: 9085 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7594 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2020