Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9173 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9169 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació provisional de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7359 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'un operari de manteniment, mitjançant el sistema de concurs oposició, i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5919 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació inicial de l'inventari de camins públics
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5892 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4794 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer del període 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1487 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 640 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 153 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Canet d'Adri
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10845 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2018