Ordenances Fiscals i Reglaments Municipals

ÍNDEX ORDENANCES:

RESUM ORDENANCES FISCALS I REGLAMENTS 

ORDENANCES GENERALS I DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS :

1.1 OF GENERAL

1.2 OF GENERAL INSPECCIO

1.3 OF RECAPTACIO

1.4 OF CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS OBLIGATORIS:

2.1 OF IMPOST MUNICIPAL SOBRE BENS IMMOBLES

2.2 OF VEHICLES

2.3 OF IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS POTESTATIUS:

3.1 OF IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

3.2 OF PLUS VALUES

ORDENANCES REGULADORES DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL:

4.2 OF TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC EMPRESES SUBMINISTRADORES

ORDENANCES REGULADORES DE LES TAXES PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I PRESTACIÓ DE SERVEIS:

5.1 OF TAXA REALITZACIO ACTIVITATS JURIDIC-ADMINISTRATIVES

5.2 OF TAXA CLAVEGUERAM

5.3 OF TAXA UTILITZACIO INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

5.4 OF TAXA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I DELS ESPECTACLES PÚBLICS

5.5 OF TAXA SERVEI PROVEÏMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE

5.6 OF TAXA PER LES LLICÈNCIES, COMUNICACIONS I DECLARACIONS URBANÍSTIQUES

5.7 OF TAXA CONNEXIÓ A LES INFRAESTRUCTURES I XARXES PÚBLIQUES

5.8 OF TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES

PREUS PÚBLICS:

6.1 OF REGLAMENTACIO PREUS PUBLICS

ALTRES ORDENANCES:

7.1 ORD. PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS CONTRACTACIO

7.2 OM REGULADORA DE LA INTERVENCIO ACTIVITATS

7.3 OM REGULADORA DE LLICENCIES PRIMERA OCUPACIO

7.4 ORDENANÇA TINENÇA ANIMALS

7.5 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONSTRUCCIÓ

7.6 ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIO DE RUNES I TERRES

7.7 ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

7.8 ORDENANÇA MUNICIPAL CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PUBLICA

7.9. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

7.10. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA LÍNIES ELÈCTRIQUES I TELECOMUNICACIONS

REGLAMENTS :

8.1 REGLAMENT UTILITZACIÓ PAVELLÓ

8.2 REGLAMENT GESTIÓ DE RESIDUS RAMADERS I APLICACIÓ DE FANGS DE DEPURACIÓ

8.3 REGLAMENT REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE CONVIVENCIA DE PARELLES DE FET

8.4 REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL