Ordenances Fiscals i Reglaments Municipals

ÍNDEX ORDENANCES:

RESUM ORDENANCES FISCALS I REGLAMENTS 

 

ORDENANCES GENERALS I DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS :

1.1 OF GENERAL

1.2 OF GENERAL INSPECCIO

1.3 OF RECAPTACIO

1.4 OF CONTRIBUCIONS ESPECIALS

 

ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS OBLIGATORIS:

2.1 OF IMPOST MUNICIPAL SOBRE BENS IMMOBLES

2.2 OF VEHICLES

2.3 OF IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS POTESTATIUS:

3.1 OF IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

3.2 OF PLUS VALUES

 

ORDENANCES REGULADORES DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL:

4.2 OF TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC EMPRESES SUBMINISTRADORES

 

ORDENANCES REGULADORES DE LES TAXES PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I PRESTACIÓ DE SERVEIS:

5.1 OF TAXA REALITZACIO ACTIVITATS JURIDIC-ADMINISTRATIVES

5.2 OF TAXA CLAVEGUERAM

5.3 OF TAXA UTILITZACIO INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

5.4 OF TAXA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I DELS ESPECTACLES PÚBLICS

5.5 OF TAXA SERVEI PROVEÏMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE

5.6 OF TAXA PER LES LLICÈNCIES, COMUNICACIONS I DECLARACIONS URBANÍSTIQUES

5.7 OF TAXA CONNEXIÓ A LES INFRAESTRUCTURES I XARXES PÚBLIQUES

5.8 OF TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES

 

PREUS PÚBLICS:

6.1 OF REGLAMENTACIO PREUS PUBLICS

 

ALTRES ORDENANCES:

7.1 ORD. PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS CONTRACTACIO

7.2 OM REGULADORA DE LA INTERVENCIO ACTIVITATS

7.3 OM REGULADORA DE LLICENCIES PRIMERA OCUPACIO

7.4 ORDENANÇA TINENÇA ANIMALS

7.5 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONSTRUCCIÓ

7.6 ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIO DE RUNES I TERRES

7.7 ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

7.8 ORDENANÇA MUNICIPAL CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PUBLICA

7.9. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

7.10. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA LÍNIES ELÈCTRIQUES I TELECOMUNICACIONS

 

REGLAMENTS :

8.1 REGLAMENT UTILITZACIÓ PAVELLÓ

8.2 REGLAMENT GESTIÓ DE RESIDUS RAMADERS I APLICACIÓ DE FANGS DE DEPURACIÓ

8.3 REGLAMENT REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE CONVIVENCIA DE PARELLES DE FET