Planejament urbanístic municipal

 

 

Catàleg de masies i cases rurals

L’Ajuntament de Canet d’Adri, en compliment del que estableix la legislació vigent i amb la voluntat de millorar la protecció i salvaguarda del patrimoni arquitectònic existent en el sòl no urbanitzable del municipi, tramita aquest nou catàleg com a document de Pla Especial.

S’ha creat un inventari, a modus de catàleg, amb un total de 233 fitxes, en les que es recullen les característiques actuals de les edificacions amb una descripció detallada dels valors històrics i arquitectònics, les seves condicions de solidesa, l’estat de conservació, les condicions de l’entorn, les característiques de l’accés, l’ús original i l’ús actual de l’edifici.

Una vegada obtinguda la información básica, les edificacions s’han classificat segons les seves característiques i s’han creat 4 tipologies:

  • Tipologia 1: Masies i Cases Rurals catalogades com a Bè Cultural d’Interès Nacional/Local.
  • Tipologia 2: Altres edificacions que tenen valors arquitectònics, mediambientals, paisatgístics o socials, i que cal preservar i recuperar, malgrat no tenir la consideració de Bé Cultural.
  • Tipologia 3: Restes d’edificacions que, per condicionants de temps, abandonament i deixadesa han esdevingut irrecuperables.
  • Tipologia 4: Edificis de recent construcción que s’han edificat en sòl no urbanitzable.

El Pla Especial recull com a patrimoni arquitectònic objecte de conservació pels seus valors arquitectònics, paisatgístics i històrics, les tipologies 1 i 2, de l’inventari que s’ha confeccionat.

En aquest document s’estableixen les condicions d’edificació en els procesos de rehabilitació i recuperació d’aquests edificis situats en el sòl no urbanitzable del municipi de Canet d’Adri.

Catàleg de masies i cases rurals

Normes subsidiàries

Normes Subsidiàries de Planejament de Canet d’Adri: enllaç pdf

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet d’Adri: enllaç pdf

Per consultar el registre de modificacions del Planejament urbanístic municipal aneu al següent ENLLAÇ

SITMUN: El Sistema d'Informació Territorial Municipal

SITMUN és una plataforma que posa a disposició del ciutadà les funcions de visualització, de superposició, d’anàlisi i d’impressió de la cartografia produïda per diferents administracions, de forma homogeneïtzada i/o harmonitzada a escala provincial, a través d’un mòdul visualitzador que permet la consulta, l’anàlisi i la impressió d’informació relacionada amb el territori.

SITMUN és doncs, una plataforma de gestió de la información territorial que permet la integració de la informació cartogràfica disponible amb la informació pròpia de les corporacions locals independentment del model de dades o del sistema de gestió de cada ens local. El sistema és gestionat des del Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.

El Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN-Girona, va nèixer per donar resposta a necessitats comuns dels ens locals de la demarcació en matèria de sistemes d’informació geogràfica (SIG), especialment als que disposen de pocs recursos, amb la intenció de facilitar-los el coneixement, anàlisi i gestió del territori.

 Enllaç: http://sitmun.ddgi.cat/canet-dadri

b sitmun 300x250

Inventari de camins públics

Anunci d’aprovació inicial de l’inventari de camins públics

El Ple de l’Ajuntament de Canet d’Adri, en sessió ordinària celebrada el 25 de juny de 2018, va aprovar inicialment l’Inventari de camins de titularitat pública que s’inclourà a l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de Canet d’Adri, elaborat per l’empresa Pericia Caminera sota la direcció del Doctor en Geografia i pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals, Xavier Campillo i Besses. L’inventari inclou la memòria explicativa, les fitxes de cadascú dels camins inventariats i un plànol.

De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es sotmet l’expedient a informació pública, pel termini de 3 mesos a partir del dia següent d’aquest anunci en el BOP de Girona, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, per tal que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri adients.

L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals en horari d’atenció al públic i als següents enllaços:

Memòria

Mapa

Fitxes

9.4. INVENTARI CAMINS