Convocatòria del procès de selecció d’una plaça d’auxiliar administratiu/va

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2020, va ratificar l’acord d’alcaldia de convocar el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’1 plaça d’auxiliar administratiu/va, a temps parcial, en règim de personal laboral temporal i la creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals, d’acord amb les bases aprovades de la convocatòria.

 

  1. Característiques de la plaça:

– Àrea: Administració general

– Plaça: Auxiliar Administratiu/va

– Règim: Laboral temporal

– Grup de classificació: C2

– Nivell de destí: 15

– Retribució bruta mensual: 837,62€

– Jornada a temps parcial: 25 hores setmanals

 

  1. Requisits dels aspirants

a) Tenir la nacionalitat espanyola

b) Estar en possessió del graduat en educació secundària (ESO) o equivalens

c) Tenir capacitat funcional per a l’exercici de la plaça convocada

d) No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

e) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent

 

3.  Presentació de sol·licituds

 Caldrà ’adjuntar a la instància que consta a l’Annex I de les bases:

– Fotocòpia del document nacional d’identitat o de la nacionalitat que es tingui.

– Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.

– Acreditació del nivell de suficiència (C) de llengua catalana. En cas que no es puguin acreditar els coneixements de llengua, es podrà realitzar la prova de coneixements

– Currículum vitae

– Descripció i acreditació fefaent dels mèrits al•legats. (ANNEX II)

 

4. Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci al DOGC.

Per a més informació podeu consultar les bases de l’oferta a les dependències municipals en horari d’atenció al públic, i a la web municipal.

www.canet-adri.catOfertes de treball